کمک به آن دسته از عزیزانی است که هدف ادامه تحصیل یا اخذ مدرک تحصیلی به هر عنوان را دارند.

  • دانش آموزان روزانه و شبانه
  • دیپلم ردی ها
  • ترک تحصیلی ها
  • داوطلب آزاد دریافت دیپلم دوم
  • دارندگان مدرک سیکل و پایین تر

دیپلم رسمی و مورد تایید آموزش و پرورش بگیرید