ساکنین شهر تبریز
دارندگان حداقل مدرک سیکل (سوم راهنمایی)
همه توقف تحصیلی ها
قدیمیا
جدیدیا
دیپلم سریع و قانونی دست نیافتی نیست !